['pl', 16238], ['de', 7342], ['ru', 4070], ['fr', 2455], ['us', 2096], ['cz', 1008], ['at', 583], ['nl', 565], ['es', 539], ['gb', 460], ['ca', 373], ['be', 287], ['ch', 247], ['sk', 211], ['it', 207], ['se', 192], ['ua', 183], ['dk', 175], ['fi', 162], ['pt', 134], ['no', 133], ['by', 113], ['za', 83], ['ee', 70], ['au', 68], ['hr', 63], ['gr', 59], ['hu', 58], ['lu', 54], ['ro', 46], ['', 45], ['si', 45], ['nz', 41], ['tr', 40], ['lt', 39], ['ar', 37], ['ie', 36], ['lv', 33], ['cn', 29], ['is', 25], ['jp', 24], ['bg', 23], ['kz', 19], ['mt', 17], ['ge', 11], ['th', 10], ['cy', 9], ['eg', 8], ['me', 8], ['af', 7], ['rs', 7], ['am', 7], ['in', 6], ['li', 6], ['mx', 6], ['pe', 6], ['il', 6], ['ae', 5], ['vn', 5], ['al', 5], ['ma', 5], ['sa', 5], ['zw', 5], ['kr', 5], ['kw', 5], ['ad', 4], ['re', 4], ['hk', 4], ['jo', 4], ['br', 4], ['my', 4], ['unknown', 4], ['aq', 4], ['tn', 4], ['do', 3], ['qa', 3], ['ba', 3], ['sj', 3], ['dz', 3], ['mc', 3], ['id', 3], ['na', 3], ['ke', 3], ['pa', 3], ['sc', 3], ['tw', 2], ['gi', 2], ['mq', 2], ['tz', 2], ['gp', 2], ['mu', 2], ['np', 2], ['je', 2], ['vg', 2], ['ss', 2], ['cw', 2], ['sd', 2], ['ph', 2], ['mk', 2], ['mn', 2], ['sg', 2], ['ni', 1], ['ax', 1], ['cl', 1], ['ir', 1], ['', 1], ['cm', 1], ['mv', 1], ['sm', 1], ['cr', 1], ['bn', 1], ['cu', 1], ['om', 1], ['sy', 1], ['cv', 1], ['p1', 1], ['bs', 1], ['bw', 1], ['nc', 1], ['tm', 1], ['kh', 1], ['mf', 1], ['ne', 1], ['im', 1], ['ng', 1], ['gf', 1],